PIFP.cat Projecte d'Integració de la Formació Professional
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL MÉS A PROP DE LES PERSONES I LES EMPRESES
  Inici > Servei d'assessorament i reconeixement d'aprenentatges cursos Assessorament Orientació
         
 
Servei d'assessorament i reconeixement d'aprenentatges
Descripció

Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu:

S'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d'assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats.

Aquest servei té un preu públic de 60 € si es fa en centres públics del Departament d'Ensenyament. Els centres d'altres titularitats han d'establir un preu i fer-ho públic.

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral

S'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

Els imports en centres públics del Departament d'Ensenyament són: 
  • Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €
  • Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €


Els centres d'altres titularitats han d'establir un preu i fer-ho públic.


Accedir a:
 
sol·licitud
 
 
al procés de reconeixement d'aprenentatges
Informacions
- Termini de presentació de sol·licituds23/09/2013

La sol·licitud s'ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre. Només es pot fer una única sol·licitud per persona. Al web del centre escollit trobareu la informació per fer la sol·licitud i també l'imprès.

A la pàgina www.gencat.cat/ensenyament  trobareu informació dels centres que ofereixen aquests serveis.

Documents:
Triptics - Serveis d'assessorament i Servei reconeixement aprenentatges11/12/2012


Documents: Triptic_servei_assessorament.pdf 
-11/12/2012
.
Documents: Triptic_servei_reconeixement_aprenentatges.pdf 

 

 

 

 
 
  carrer Sant Joan Bosco 1 - 17007 Girona tel. 972.222.947 fax. 972.200.831 e-mail serveifp@pifp.cat